AUTOR E-BOOK CVIČENIA PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE AUTOR

PKS

 

   
 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej automatizácie
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
e-mail: igor.belai@stuba.sk

 
Bélai Igor, Ing. PhD.
Bc. Marek Durfina