6      Komunikácia Master-Slave na zbernici Profibus DP – Komunikačný profil PROFIdrive

Obsah


Zadanie úlohy.

6.2 Komunikácia s frekvenčným meničom

6.2.1 Riadenie frekvenčného meniča prostredníctvom zbernice PROFIBUS DP

6.2.2 Funkcie na komunikáciu s frekvenčným meničom cez zbernicu PROFIBUS DP

6.3 Frekvenčný menič SINAMICS G120

6.3.1 Pripojenie meniča SINAMICS G120 na zbernicu PROFIBUS DP

6.4 Frekvenčný menič MICROMASTER 420

6.4.1 Pripojenie meniča MICROMASTER na zbernicu PROFIBUS DP

 Príloha.

6.5 Konfigurácia hardvéru na pracovisku č.6 – SINAMICS G120

6.5.1 Pripojenie zariadenia DP Slave

6.5.2 Pripojenie meniča SINAMICS G120 na sieť Profibus

6.6 Konfigurácia hardvéru na pracovisku č.2 – MICROMASTER 420

6.6.1 Pripojenie zariadenia DP Slave

6.6.2 Pripojenie modulu ET 200M na sieť Profibus

6.3 Pripojenie meniča MicroMaster na sieť Profibus


 

6.1    Zadanie úlohy

Vytvorte projekt SxPyC6U1, v ktorom bude implementované ovládanie frekvenčného meniča  SINAMICS G120, alebo MicroMASTER. Vytvorte program, ktorý umožní načítať stavové slovo, hodnotu hlavnej procesnej veličiny (rýchlosť, alebo frekvencia – v závislosti na type frekvenčného meniča). Program má umožniť spustenie/blokovanie meniča a zadanie žiadanej hodnoty (rýchlosti, alebo frekvencie).

Program má byť vykonávaný v rámci organizačného bloku OB1. Vstupné a výstupné premenné programu majú byť uložené v zdieľanom („shared“) údajovom bloku DB1. Obsah údajového bloku DB1 je na obrázku nižšie.


Zadávanie žiadaných hodnôt a monitorovanie stavového slova a hlavnej procesnej veličiny má byť realizované prostredníctvom tabuľky monitorovaných a modifikovaných hodnôt (VAT).

Činnosť programu overte na reálnom PLC s pripojeným frekvenčným meničom.

 

 

6.2    Komunikácia s frekvenčným meničom

Komunikácia s meničmi SINAMICS G120 a MicroMASTER prostredníctvom zbernice PROFIBUS DP sa realizuje cez rozhranie zbernice Profibus DP. Spôsob komunikácie zápisu hodnôt a parametrov do meniča a ich čítanie z neho je definovaný komunikačným profilom PROFIdrive.

Menič sa konfiguruje a ovláda zápisom (čítaním) do vstupno/výstupných registrov rozhrania pre PROFIBUS. Tieto registre sa nachádzajú vo vstupno/výstupnom priestore CPU a pristupuje sa k nim pomocou systémových funkcií SFC14 a SFC15 z knižnice funkcií a funkčných blokov STEP 7[1].

6.2.1     Riadenie frekvenčného meniča prostredníctvom zbernice PROFIBUS DP

Činnosť frekvenčného meniča je možné ovládať prostredníctvom oblasti PZD o dĺžke 4 bajty, v užívateľských údajoch, ktoré je možné zapisovať do komunikačného modulu meniča (resp. čítať z neho). Oblasť PZD je tvorená dvomi 16-bitovými slovami PZD1 a PZD2. Adresný priestor vyhradený oblasti PZD zistíte z konfigurácie hardvéru. Spodné 2 bajty sú vyhradené pre PZD1, horné 2 pre PZD2.

Do PZD1 sa zapisuje riadiace slovo na riadenie činnosti meniča a číta sa z neho stavové slovo meniča. Do PZD2 sa zapisuje hodnota žiadanej veličiny (napr. rýchlosť) a číta sa z neho hodnota sledovanej veličiny (napr. skutočná rýchlosť motora). To, ktorá veličina je sledovaná, sa nastavuje pri konfigurácii meniča.

Správanie frekvenčného meniča je opísané všeobecným stavovým diagramom na Obr. 2. Pri spúšťaní a vypínaní meniča dochádza k prechodom v stavovom diagrame. T.j. riadiaci program musí vždy vygenerovať vhodnú postupnosť riadiacich slov (STW1). Tieto riadiace slová sú generované podľa aktuálneho stavu, ktorý je možné zistiť zo stavového slova (ZSW1) a riadiaceho slova (STW1)[2]. Význam bitov stavového a riadiaceho slova je v prílohe.

STW – riadiace slovo, ZSW – stavové slovo,

HSW – akčná veličina (žiadaná frekvencia),

HIW – hlavná meraná veličina (aktuálna frekvencia).

Obr. 1    Štruktúra objektov na prenos parametrov a procesných veličín (PPO) podľa špecifikácie PROFIDRIVE, V2.0 (časť PKW slúži na prenos parametrov)

 

Obr. 2    Stavový diagram pohonného objektu

Pri ovládaní frekvenčného meniča je potrebné realizovať prechody v stavovom diagrame pomocou vhodných riadiacich slov tak ako je uvedené v tabuľke. Zvyšné bity riadiaceho slova musia byť nastavené na základe významu jednotlivých bitov riadiaceho slova pre daný frekvenčný menič. V tabuľke je uvedená počiatočná hodnota riadiaceho slova pre meniče SINAMICS G120 a MicroMASTER.

Tabuľka 1       

Požadované prechody v stavovom diagrame a nastavenie bitov riadiaceho slova meniča

Prechod

Bity riadiaceho slova

Poznámka

bit 6

bit 2

bit 1

bit 0

S1 → S2

X

1

1

0

V stave S1 sa menič nachádza po zapnutí napájania

S2 → S4

1

1

1

1

Spustenie

S4 → S2

1

1

1

0

Vypnutie

 

Tabuľka 2       

Počiatočné hodnoty riadiaceho slova

Frekvenčný menič

Počiatočná hodnota riadiaceho slova

SINAMICS G120

2#0000_0100_1111_1110

MicroMASTER

2#0000_0100_0111_1110

 

Vzťah medzi rýchlosťou, alebo frekvenciou a aktuálnou (žiadanou) hodnotou, ktorá je prečítaná z (zapisovaná do) frekvenčného meniča je uvedený v (1).

[ot/s]                                                                                               (1)  

6.2.2     Funkcie na komunikáciu s frekvenčným meničom cez zbernicu PROFIBUS DP

 

Obr. 3    Príklad volania funkcie SFC14 „DPRD_DAT“ v editore LAD (načítanie dvanástich bajtov do bitovej pamäti v prípade meniča SINAMICS G120, pre MICROMASTER sa načítajú len 4 bajty)

Opis parametrov funkcie SFC14 „DPRD_DAT“

Vstupný parameter:

LADDR(typ WORD)- Počiatočná adresa čítaných hodnôt v I/O priestore CPU. Musí byť zadaná v hexadecimálnom tvare. Musí byť z rozsahu hodnôt v poli „I address“ meniča v programe HW Config. (Pozor, v okne programu HW Config sú vstupné a výstupné adresy zobrazené v desiatkovom tvare!)

Príklad:

LADDR = W#16#100

Výstupné parametre:

RET_VAL (typ INT) - Chybový kód (chyba ak RetVal <> 0)

RECORD (typ ANY) – Adresa oblasti do ktorej sa má uložiť hodnota prečítaná zo zariadenia Profibus DP Slave. Zadáva sa v tvare:

P#DBcb.DBX ab.0 BYTE pb                                   zápis údajov do údajového bloku

P#Mab.0 BYTE pb                                                    zápis údajov do bitovej pamäte

kde je:

cb - číslo údajového bloku, do ktorého majú byť údaje zapísané,

ab - počiatočná adresa oblasti v pamäti, alebo údajovom bloku, od ktorej majú byť zapisované údaje prečítané zo zariadenia DP Slave,

pb - počet bajtov čítaných zo zariadenia DP Slave (rozsah čítanej oblasti v bajtoch).

 
Obr. 4  Okno programu HW Config s adresným priestorom vyhradeným pre menič SINAMICS G120

Funkcia SFC15 "DPWR_DAT" (Zápis údajov na zariadenie DP Slave)


Obr. 5    Príklad volania funkcie SFC15 „DPWR_DAT“ v editore LAD (zápis štyroch bajtov z bitovej pamäti)

Vstupné parametre:

LADDR(typ WORD)- Počiatočná adresa čítaných hodnôt v I/O priestore CPU. Musí byť zadaná v hexadecimálnom tvare. Musí byť z rozsahu hodnôt v poli „Q address“ meniča v programe HW Config. (Pozor, v okne programu HW Config sú vstupné a výstupné adresy zobrazené v desiatkovom tvare!)

Príklad:

LADDR = W#16#100

RECORD (typ ANY) – Adresa oblasti, z ktorej sa majú čítať hodnoty vysielané na zariadenie Profibus DP Slave. Spôsob špecifikácie adresy viď v: Opis parametrov funkcie SFC14 „DPRD_DAT“.

Výstupný parameter:

RET_VAL (typu INT) - Chybový kód (chyba ak RetVal <> 0).

6.3    Frekvenčný menič SINAMICS G120

Frekvenčný menič SINAMICS G120 umožňuje vektorové riadenie trojfázového asynchrónneho motora (ďalej AM). Vstupnou veličinou, pri riadení meniča, je žiadaná rýchlosť, alebo moment motora.

Menič je možné ovládať:

·                    z klávesnice meniča,

·                    pomocou analógových a binárnych vstupov meniča,

·                    pomocou zbernice PROFIBUS DP.

Na cvičení z predmetu Priemyselné komunikačné systémy sa menič ovláda prostredníctvom zbernice PROFIBUS DP.

6.3.1     Pripojenie meniča SINAMICS G120 na zbernicu PROFIBUS DP

Prepojenie jednotlivých častí systému S7-300 je uvedené na Obr.6.

Projekt, v ktorom sa používa menič SINAMICS G120 musí mať tento menič obsiahnutý v konfigurácii hardvéru.

Postup konfigurácie hardvéru na pracovisku číslo 2 je v prílohe. V tabuľkách 3, 4 je význam bitov stavového a riadiaceho slova meniča

Obr. 6    Prepojenie zariadení na pracovisku č.6 v laboratóriu Siemens

Tabuľka 3       

Význam bitov stavového slova (ZSW1) frekvenčného meniča SINAMICS G120


 

Tabuľka 4       

Význam bitov riadiaceho slova (STW1) frekvenčného meniča SINAMICS G120

 

 

6.4    Frekvenčný menič MICROMASTER 420

Frekvenčný menič MICROMASTER 420 umožňuje frekvenčne napäťové riadenie trojfázového asynchrónneho motora (ďalej AM). Vstupnou veličinou, pri riadení meniča, je žiadaná frekvencia trojfázového napätia na výstupe meniča, ktorá určuje rýchlosť otáčania motora. Amplitúda napájacieho napätia motora musí byť úmerná frekvencii (viď Obr. 8).

Obr. 7    Frekvenčný menič MICROMASTER 420

Na Obr. 8 je závislosť napájacieho napätia motora na frekvencii pri frekvenčne napäťovom riadení AM (označuje sa aj ako charakteristika U/f). Uvedené sú dve závislosti – lineárna (označená „0/1“) a kvadratická (označená „2“). Výber vhodnej charakteristiky U/f závisí na type záťaže motora. Parametre charakteristiky U/f sa v meniči MICROMASTER nastavujú pomocou parametrov P084, P081 a P078 (amplitúda napätia pri nulovej frekvencii). Hodnoty týchto parametrov sa nastavujú z klávesnice meniča.

Obr. 8    Závislosť napätia na frekvencii pri frekvenčne napäťovom riadení AM

Menič je možné ovládať:

·                    z klávesnice meniča,

·                    pomocou analógových a binárnych vstupov meniča,

·                    pomocou zbernice PROFIBUS DP.

Na cvičení z predmetu Priemyselné komunikačné systémy sa menič ovláda prostredníctvom zbernice PROFIBUS DP.

Podrobný opis meniča MICROMASTER 420 a spôsob nastavovania parametrov meniča je uvedený v [7].

6.4.1     Pripojenie meniča MICROMASTER na zbernicu PROFIBUS DP

Obr. 9    Modul pripojenia meniča MICROMASTER 420 na zbernicu PROFIBUS DP

Na zbernicu PROFIBUS DP je menič MICROMASTER pripojený pomocou prídavného modulu.

Prepojenie jednotlivých častí systému S7-300 je uvedené na Obr.9.

Projekt, v ktorom sa používa menič MICROMASTER musí mať tento menič obsiahnutý v konfigurácii hardvéru.

Postup konfigurácie hardvéru na pracovisku číslo 2 je v prílohe.

 


Obr. 10                                    Prepojenie zariadení na pracovisku č.2

 

Tabuľka 5       

Význam bitov stavového slova (ZSW1) frekvenčného meniča MICROMASTER 420

Tabuľka 6       

Význam bitov riadiaceho slova (STW1) frekvenčného meniča MICROMASTER 420

Príloha

6.5    Konfigurácia hardvéru na pracovisku č.6 – SINAMICS G120

Konfigurácia hardvéru sa vykonáva pomocou programu „HW Config“, ktorý sa spúšťa otvorením objektu „Hardware“ v priečinku „S7 Program“. Rošt CPU obsahuje modul CPU 317-2 PN/DP s objednávacím číslom 6ES7 317-2EK13-0AB0 (verzia firmvéru 2.5) a modul simulovaných binárnych vstupov a výstupov typu SM374, ktorý nahradíte modulombinárnych vstupov a výstupov DI8/DO8 24 V.

6.5.1     Pripojenie zariadenia DP Slave

CPU 317-2 PN/DP môže slúžiť ako zariadenie DP Master v sieti jemu podriadených zariadení (zariadení DP Slave). To znamená, že CPU môže komunikovať s ďalšími zariadeniami, ktoré nemusia byť zasunuté v spoločnom rošte (montážnej lište) CPU, nemusia to byť ani moduly radu S7-300 a ani výrobky firmy Siemens. Pomocou siete Profibus je možný prenos údajov medzi CPU a ľubovoľným zariadením, ktoré môže komunikovať prostredníctvom siete Profibus.

Ďalej je opísaný spôsob pripájania na sieť Profibus meniča SINAMICS G120 ako zariadenia typu Slave.

6.5.2     Pripojenie meniča SINAMICS G120 na sieť Profibus

Najskôr je nutné zriadiť sieť Profibus DP a CPU 317-2 PN/DP označiť ako zariadenie Master.

 1. V programe „HW Config“ dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na položku „DP Master“ v rošte kde je umiestnené CPU. Otvorí sa okno „Properties - DP Master“.
 2. Stlačte tlačidlo „Properties“. Otvorí sa okno „Properties - PROFIBUS interface DP Master“.
 3. V záložke „Parameters“ stlačte tlačidlo „New“. Otvorí sa okno „Properties - New subnetPROFIBUS“. Adresa modulu CPU na sieti PROFIBUS má byť nastavená na hodnotu 52.
 4. V záložke „Network Settings“ zvoľte prenosovú rýchlosť 12 Mbit/s a nastavte „Profile“ na DP.
 5. Stláčaním tlačidiel „OK“ zatvorte okná „Properties - New subnetPROFIBUS“, „Properties - PROFIBUS interface DP Master“, „Properties - DP Master“.
 6. Konfiguráciu uložíte pomocou položky menu Station ® Save a zavrite okno programu „HW Config“.
 7. V okne otvoreného projektu v Simatic Manageri otvorte kontajner CPU 317-2 PN/DP (ľavým tlačidlom myši kliknite na objekt „CPU 317-2 PN/DP“ v ľavej časti okna).
 8. Dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na objekt „Connections“ v pravej časti okna.

Spustí sa program „Netpro“. V hornej časti okna programu „Netpro“ sa nachádza v grafickej podobe prepojenie jednotlivých komponentov systému. Ak je nainštalovaná len jedna stanica S7-300, s jedným CPU a modulmi vloženými v rošte, potom táto časť okna obsahuje len dva objekty: „SIMATIC 300 Station“ a sieť MPI.

Pripojenie meniča SINAMICS G120 na sieť Profibus

Menič frekvencie SINAMICS G120 je pripojený na sieť Profibus prostredníctvom integrovaného rozhrania PROFIBUS. Postup pridania meniča SIANAMICS G120 do konfigurácie hardvéru, je uvedený nižšie.

 1. Spustite program „Netpro“:

o      Z okna programu „HW Config“ vyberte položku menu Options ® Configure Network.

 1. V okne programu „NetPro“ pripojte na sieť Profibus komponent „Profibus DP ® Additional Field Devices ® Drives ® SINAMICS ® SINAMICS G120“. Adresu modulu v rámci siete Profibus nastavte na 53.
 2. Otvorte okno programu „HW Config“. Ľavým tlačidlom myši kliknite na zariadenie SINAMICS G120.
 3. Do slotu č.1 v spodnej časti okna vložte komponent „Profibus DP ® Additional Field Devices ® Drives ® SINAMICS ® SINAMICS G120 ® Standard Telegram 1, PZD-2/2 “ z okna „Hardware Catalog“. (Okno „Hardware Catalog“ sa zobrazí pomocou položky menu Insert ® Hardware Components programu „HW Config“.)


Ak sa v menu okna „Hardware Catalog“ nenachádza príslušný komponent, je nutné nainštalovať GSD súbor pre menič SINAMICS G120. Inštalácia sa vykoná z menu programu „HW Config“. Vyberte položku Options ® Install new GSD...

Obr. 11                                    Okno programu NetPro s nainštalovanými modulmi SIMATIC 300 Station, a meničom SINAMICS G120

 1. Konfiguráciu hardvéru uložte pomocou položky menu Station ® Save v programe „HW Config“.

6.6    Konfigurácia hardvéru na pracovisku č.2 – MICROMASTER 420

Konfigurácia hardvéru sa vykonáva pomocou programu „HW Config“, ktorý sa spúšťa otvorením objektu „Hardware“ v priečinku „S7 Program“. Rošt CPU obsahuje moduly, ktoré sa nachádzajú v rošte „(0) UR“ na Obr. 12.

Obr. 12                                    Okno programu HW Config s modulmi roštu CPU na pracovisku číslo 2

6.6.1     Pripojenie zariadenia DP Slave

CPU 314C-2 DP môže slúžiť ako zariadenie DP Master v sieti jemu podriadených zariadení (zariadení DP Slave). To znamená, že CPU môže komunikovať s ďalšími zariadeniami, ktoré nemusia byť zasunuté v spoločnom rošte (montážnej lište) CPU, nemusia to byť ani moduly radu S7-300 a ani výrobky firmy Siemens. Pomocou siete Profibus je možný prenos údajov medzi CPU a ľubovoľným zariadením, ktoré môže komunikovať prostredníctvom siete Profibus.

Ďalej je opísaný spôsob pripájania na sieť Profibus dvoch zariadení: modulu ET 200M a meniča Micromaster 420 s modulom pripojenia na zbernicu PROFIBUS DP, ktorý umožňuje pripojiť menič Micromaster na zbernicu Profibus ako zariadenie typu Slave.

6.6.2     Pripojenie modulu ET 200M na sieť Profibus

Modul ET 200M umožňuje pripojiť na sieť Profibus štandardné moduly radu S7-300 bez prítomnosti CPU na rošte. Dôvodov pre takéto riešenie môže byť niekoľko:

·         Je potrebné zabezpečiť spracovanie signálov zariadení, ktorých vzdialenosť k roštu CPU je taká veľká, že pripojenie týchto zariadení ku vstupno/výstupným a funkčným modulom nachádzajúcim sa na rošte s CPU by bolo nevhodné (množstvo kabeláže, rušenie, ...).

·         Na rošt s CPU sa nezmestia všetky potrebné moduly.

Obr. 13                                     Modul ET 200M

Modul ET 200M obsahuje:

·         Napájací zdroj 24 V DC

·         Rozhranie IM 153, ktoré prepája moduly radu S7-300 so sieťou Profibus

·         Vstupno/výstupné a funkčné moduly radu S7-300.

Vkladanie zariadení DP Slave do siete Profibus sa vykonáva v programe „NetPro“, ktorý   spustíte z programu „Simatic Manager“. Moduly radu S7-300, ktoré sa nachádzajú v rošte ET 200M sa konfigurujú programom „HW Config“ rovnako ako moduly z roštu CPU. Rozdiel je v tom, že sa vyberajú moduly z priečinku PROFIBUS DP → ET200M → IM153-2 v katalógu prvkov programu „HW Config“ (priečinok IM153-2 sa vyberá na základe objednávacieho čísla), viď obrázok vpravo. V tejto kapitole je uvedené vloženie modulu ET 200M do siete Profibus. 

Najskôr je nutné zriadiť sieť Profibus DP a CPU 314C-2 DP označiť ako zariadenie Master.

 1. V programe „HW Config“ dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na položku „DP Master“ v rošte kde je umiestnené CPU. Otvorí sa okno „Properties - DP Master“.
 2. Stlačte tlačidlo „Properties“. Otvorí sa okno „Properties - PROFIBUS interface DP Master“.
 3. V záložke „Parameters“ nastavte adresu modulu CPU na 12 a stlačte tlačidlo „New“. Otvorí sa okno „Properties - New subnetPROFIBUS“.
 4. V záložke „Network Settings“ zvoľte prenosovú rýchlosť 12 Mbit/s a nastavte „Profile“ na DP.
 5. Stláčaním tlačidiel „OK“ zatvorte okná „Properties - New subnetPROFIBUS“, „Properties - PROFIBUS interface DP Master“, „Properties - DP Master“.
 6. Konfiguráciu uložíte pomocou položky menu Station ® Save a zavrite okno programu „HW Config“.
 7. V okne otvoreného projektu v Simatic Manageri otvorte kontajner CPU 314C-2 DP (ľavým tlačidlom myši kliknite na objekt „CPU 314C-2 DP“ v ľavej časti okna).
 8. Dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na objekt „Connections“ v pravej časti okna.

Spustí sa program „Netpro“. V hornej časti okna programu „Netpro“ sa nachádza v grafickej podobe prepojenie jednotlivých komponentov systému. Ak je nainštalovaná len jedna stanica S7-300, s jedným CPU a modulmi vloženými v rošte, potom táto časť okna obsahuje len dva objekty: „SIMATIC 300 Station“ a sieť MPI.

Obr. 14                                    Konfigurácia roštu CPU na pracovisku s pohonom s asynchrónnym motorom a vlženou sieťou PROFIBUS

Do konfigurácie siete je potrebné vložiť modul ET 200M.

 1. Ľavým tlačidlom myši kliknite na položku „DP Master“ v zariadení „SIMATIC 300 Station“.
 2. Pomocou položky menu Insert ® Network Objects otvorte okno „Catalog“, v ktorom je možné vybrať typ komponentu pridávaného do siete. (Okno „Catalog“ môže byť súčasťou okna programu „Netpro“ pri jeho spustení a vtedy má názov „Selection of the network“.)
 3. Ľavým tlačidlom myši na znak „+“ rozviňte položku „PROFIBUS DP“ a následne aj položku „ET 200M“.
 4. Šípku myši preneste nad modul IM 153-2 s rovnakým objednávacím číslom ako má modul nainštalovaný na pracovisku č.2.
 5. Stlačte ľavé tlačidlo myši a modul preneste do horného okna s prepojením komponentov systému.

 6. Po uvoľnení ľavého tlačidla myši sa otvorí okno „Properties - PROFIBUS interface IM 153-2“. V záložke „Parameters“ nastavte „Adress“ na hodnotu 13 a stlačte tlačidlo „OK“.

Obr. 15                                    Okno programu NetPro s nainštalovanými modulmi SIMATIC 300 Station a IM 153-2

 1. Konfiguráciu siete uložíte pomocou položky menu Network ® Save a zatvorte okno programu „NetPro“.
 2. V programe „HWConfig“ vložte do roštu modulu ET 200M príslušné moduly.


Obr. 16                                    Konfigurácia hardvéru po vložení modulu ET 200M a jeho submodulov (už aj s vloženým komunikačným modulom pre PROFIBUS na meniči Micromaster)

6.6.3     Pripojenie meniča MicroMaster na sieť Profibus

Menič frekvencie MicroMaster je pripojený na sieť Profibus prostredníctvom prídavného modulu, ktorý sa zasúva do konektora na meniči. Postup pridania komunikačného modulu pre Profibus meniča Micromaster do konfigurácie hardvéru, je podobný ako v prípade modulu ET 200M.

 1. Spustite program „Netpro“. Sú dve možnosti ako to urobiť:

o      Z okna programu „Simatic Manager“, postupom uvedeným v bodoch 7 a 8, časť: Pripojenie modulu ET 200M na sieť Profibus.

o      Z okna programu „HW Config“, výberom položky menu Options ® Configure Network.

 1. V okne programu „NetPro“ pripojte na sieť Profibus komponent „Profibus DP ® Additional Field Devices ® Drives ® Simovert ® MICROMASTER 4“. Postup je obdobný ako  v bodoch 9 až 15, kapitola: Pripojenie modulu ET 200M na sieť Profibus. Adresu modulu v rámci siete Profibus nastavte na 14.

                                 
Obr. 17  Okno programu NetPro s nainštalovanými modulmi SIMATIC 300 Station, IM 153-2 a komunikačným modulom meniča Micromaster 420

 1. Otvorte okno programu „HW Config“. Ľavým tlačidlom myši kliknite na zariadenie MICROMASTER.
 2. Do slotu č.1 v spodnej časti okna vložte komponent „Profibus DP ® Additional Field Devices ® Simovert ® MICROMASTER 4 ® 0PKW, 2PZD (PPO 3)“ z okna „Hardware Catalog“. (Okno „Hardware Catalog“ sa zobrazí pomocou položky menu Insert ® Hardware Components programu „HW Config“.)

Ak sa v menu okna „Hardware Catalog“ nenachádza príslušný komponent, je nutné nainštalovať GSD súbor pre menič Micromaster 420. Inštalácia sa vykoná z menu programu „HW Config“. Vyberte položku Options ® Install new GSD... Potrebný GSD súbor nájdete v adresári PKOM/Pripravy/Micromaster_Profibus.

 1. Konfiguráciu hardvéru uložte pomocou položky menu Station ® Save v programe „HW Config“.

 

                                   
 Obr. 18 Okno programu HW Config s adresným priestorom vyhradeným pre menič MICROMASTER

 [1]              Uvedené funkcie sa nachádzajú v kontajneri Standard Library ® System Function Blocks.

[2]  Riadiace slovo meniča sa použije pri detekcii stavu S5, pretože stavové slovo (ZSW1) je rovnaké pre stavy S3 a S5.