Monitorovanie procesu cez www stránku

1      Formulácia úlohy

Vytvorte spojenie s riadeným procesom prostredníctvom siete Internet a vytvorte www stránku, na ktorej budú zobrazované monitorované veličiny riadeného procesu. Monitorované veličiny sa majú zobrazovať v textovom tvare.

Riadeným procesom je model pásového dopravníka. Monitorované premenné sú v tabuľke 1. Ide o premenné z údajového bloku DB20.

Tabuľka 1 

Premenné monitorované z www stránky

Názov premennej v DB20

Údajový typ

Relatívna adresa

Opis

Linka_zapnuta

BOOL

0.0

Technologický proces je v chode

Porucha

BOOL

0.1

Porucha zariadenia

Motor_DP1

BOOL

0.2

Motor pásu DP 1 je v chode

Motor_ZP1

BOOL

0.3

Motor zásobníka ZS 1 je v chode

Motor_DP2

BOOL

0.4

Motor pásu DP 2 je v chode

Motor_ZP2

BOOL

0.5

Motor zásobníka ZS 2 je v chode

Obrabanie

BOOL

0.6

Obrábanie súčiastky v manipulátore

Pocet_DP1

INT

2.0

Počet súčiastok na páse DP 1

Pocet_ZP1

INT

4.0

Počet súčiastok na zásobníku ZS 1

Pocet_DP2

INT

6.0

Počet súčiastok na páse DP 2

Pocet_ZP2

INT

8.0

Počet súčiastok na zásobníku ZS 2

Pocet_odidenych

INT

10.0

Počet súčiastok, ktoré opustili ZP 2

2      opis riadeného procesu

Riadeným systémom je programový model systému s pásovými dopravníkmi. Prístup k premenným v pamäti PLC je realizovaný pomocou komunikačného procesora CP 343-1 Advanced. Riešenie úlohy má byť overené na pracovisku č.4 v Laboratóriu automatizačnej techniky Siemens.

Obr. 1: Usporiadanie komponentov modelu pásového dopravníka

Pásový dopravník pozostáva z nasledovných častí:

l  dva systémy pásových dopravníkov pozostávajúce z dopravníkového pásu (DP) a zásobníka súčiastok (ZS),

l  šesť snímačov polohy súčiastok (SN 1 až SN 6), ktoré sa nachádzajú na začiatku a konci každého prepravného mechanizmu,

l  obrábacie zariadenie M 1 (manipulátor), ktorého úlohou je odoberať súčiastky zo zásobníka ZS 1, opracovať ich a následne premiestniť na dopravníkový pás DP 2,

l  zariadenie T 1 na odoberanie opracovaných súčiastok zo zásobníka ZS 2.

Technologický proces s pásovými dopravníkmi je realizovaný programom, ktorý je zbiehaný na PLC SIMATIC, súbežne s programom na jeho riadenie a odosielanie správ, ktorý je súčasťou úlohy.

Na Obr.2 je okno vizualizácie modelu systému s pásovými dopravníkmi. Vizualizácia je vytvorená v programe WinCC a je prepojená s PLC, na ktorom je spustený model, pomocou rozhrania MPI. Súbory vizualizácie sú uložené v adresári F:\\Cvicenia\PKOM\@Priklady\


Obr. 2                             Okno s vizualizáciou modelového technologického procesu

 

Na Obr. 3 je konfigurácia PLC na ktorom je zbiehaný program modelového technologického procesu aj s jeho riadením. PLC je, prostredníctvom komunikačného procesora CP 343-1 Advanced, pripojené na LAN Ethernet. Okrem toho je možná konfigurácia PLC prostredníctvom komunikačnej brány „NETLink Pro ETH“, ktorá sa používa pri vizualizácii modelového technologického procesu vo WinCC. 

Obr. 3       Konfigurácia PLC a jeho začlenenie do LAN Ethernet

3      Riešenie úlohy

Pri riešení úlohy budú použité applety, ktorých opis je v [10, 12]

Príklad kódu html súboru www stránky je uvedený na Obr. 4. Na zápis kódu je možné použiť bežný textový editor, alebo html editor. Na cvičení sa bude používať PSPad editor.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>                             <! Hlavička html stránky: >

  <title>Pásový dopravník</title> <! Titulok – zobrazí sa na lište prehliadača >

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">

  <meta name="author" content="Igor Bélai">

  <style>                          

      TD

       {

       FONT-SIZE: 8pt;    

       COLOR: #ffffcc;    

       FONT-FAMILY: Arial

       }  

  </style>

</head>

<body text="#ffffff" bgcolor="#005500" link="#cccccc" vlink="#ffcc99" alink="#ffcccc">

 

<! Nadpis: >

<h1 align="center"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">

 <font color="yellow">WWW stránka pásového dopravníka</font>

</h1>

 

<! Tabuľka monitorovaných veličín: >

<table cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" width="300" align="center">

<tbody>

<! Prvý riadok tabuľky: >

<tr>

 <td valign="middle" width="65%" align="left"> <! prvy stlpec v prvom riadku tabulky>

  Technologický proces je v chode: <! Text v prvom stlpci riadku >

 </td>

Text Box: Applet na zobrazenie hodnoty jednej premennej z DB20 <td valign="middle" width="35%" align="left">

Text Box: Rovnaká časť pre všetky premenné <applet

  code="de.siemens.simaticnet.itcp.applets.S7GetApplet.class"    

  codebase="http://147.175.115.32/applets/"

  height="20"

  id="Applet1"

  name="Get"

  width="100" archive="s7applets.jar,s7api.jar">

  <param name="BACKGROUNDCOLOR" value="#ffcccc">

  <param name="CYCLETIME" value="2000">

  <param name="EDIT" value="true">

  <param name="RACK" value="0">

  <param name="SLOT" value="2">             <! Pozicia modulu v roste v tomto pripade CPU) >

  <param name="VARAREA" value="132">    <! zadanie pamatovej oblasti - Udaj. blok >

Text Box: Variabilná časť  <param name="VARSUBAREA" value="20">  <! cislo udaj. bloku: 20 >

  <param name="VAROFFSET" value="0">    <! adresa premennej:  0.0 >

  <param name="VARTYPE" value="2">      <! udajovy typ:       byte >

  <param name="VARCNT" value="1">       <! pocet nacitanych premennych: 1 >

  <param name="FORMAT" value="\X(0,1,0)"> <! format udaja: binarna hodnota>

 </applet>

  <br>

 </td>

</tr>

 

<! Ďalší riadok tabuľky: >

<tr>

  <td valign="middle" width="65%" align="left">Porucha zariadenia:</td>

  <td valign="middle" width="35%" align="left">

  <applet

   code="de.siemens.simaticnet.itcp.applets.S7GetApplet.class"

   codebase="http://147.175.115.32/applets/"

   height="20" id="Applet1" name="Get"

   width="100"

   archive="s7applets.jar,s7api.jar">

 

  <param name="BACKGROUNDCOLOR" value="#ffcccc">

  <param name="CYCLETIME" value="2000">

  <param name="EDIT" value="true">

  <param name="RACK" value="0">

  <param name="SLOT" value="2">          <! Pozicia modulu v roste (v tomto pripade CPU) >

  <param name="VARAREA" value="132">     <! zadanie pamatovej oblasti - Udaj. blok >

  <param name="VARSUBAREA" value="20">   <! cislo udaj. bloku: 20 >

Text Box: Zobrazenie  binárnej premennej  <param name="VAROFFSET" value="0">     <! adresa premennej v pamati: 0.0>

  <param name="VARTYPE" value="2">       <! udajovy typ: byte >

  <param name="VARCNT" value="1">        <! pocet nacitanych premennych: 1>

  <param name="FORMAT" value="\X(1,Porucha,OK)"> <! format udaja: binarna hodnota >

 </applet>

 <br>

 </td>

</tr>

 

<tr>

  <td valign="middle" width="65%" align="left"> Počet súčiastok na páse DP 1: </td>

  <td valign="middle" width="35%" align="left">

  <applet

   code="de.siemens.simaticnet.itcp.applets.S7GetApplet.class"

   codebase="http://147.175.115.32/applets/"

   height="20" id="Applet1" name="Get"

   width="100" archive="s7applets.jar,s7api.jar">

  <param name="BACKGROUNDCOLOR" value="#ffcccc">

  <param name="CYCLETIME" value="2000">

  <param name="EDIT" value="true">

  <param name="RACK" value="0">

  <param name="SLOT" value="2">         <! Pozicia modulu v roste (v tomto pripade CPU) >

  <param name="VARAREA" value="132">    <! zadanie pamatovej oblasti - Udaj. blok >

  <param name="VARSUBAREA" value="20">  <! cislo udaj. bloku: 20 >

Text Box: Zobrazenie celočíselnej premennej  <param name="VAROFFSET" value="2">    <! adresa premennej v udaj. bloku: 2 >

  <param name="VARTYPE" value="5">      <! udajovy typ: INT >

  <param name="VARCNT" value="1">       <! pocet nacitanych premennych: 1 >

  <param name="FORMAT" value="\I">      <! format udaja: cele cislo so znamienkom s dlzkou 16 bitov >

 </applet>

 <br>                                    <! prechod na nový riadok >

 </td>                                   <! ukončenie bunky v tabuľke >

</tr>

</tbody>

</table>                                 <! koniec tabuľky >

<br>

<hr>                                     <! vodorovná čiara >

</div>

<div align="left">

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font size="-1">

Stránku vytvoril: Igor Bélai.<br>

Posledná zmena: 27.3.2008.<br>

</font>

</div>

<br>

</body>

</html>

Obr. 4    Príklad kódu www stránlinka na html súbor s kódom stránkyky využívajúcej applet GetApplet na načítanie hodnôt premenných  z údajového bloku (linka na html súbor s kódom stránky). Pri riešení úlohy je potrebné modifikovať hodnoty červenej farby.


Obr. 5       Náhľad na stránku, ktorej kód je na Obr. 3

4      Literatúra

[10] Siemens: Instructions for the CP 343-1 IT and CP 443-1 IT. 2001

[12] Kraslan: Vytvorenie www stránky procesu. 2003.

 

5      Príloha: Štruktúra html dokumentu

Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači.

Značky HTML jazyka (tagy): slúžia na popis obsahu a formátovanie www stránky a jej zobrazenia v prehliadači. Umožňujú na stránke formátovať text, vkladať obrázky, zvuky a videá a odkazy na iné stránky.

Podoba značky:          <začiatok> text </koniec> párové značky

                                   <značka> nepárové značky

Každý HTML dokument sa skladá z hlavičky a tela. Hlavička obsahuje informácie o dokumente, telo obsahuje samotný text a iné prvky, ktoré samotnú stránku tvoria.

Príklad:

Nezáleží na tom, či sa príkaz nachádza na začiatku nového riadku, či sú zodpovedajúce príkazy pod sebou a podobne. Ale odporúča sa príkazy logicky usporadúvať, aby bol dokument prehľadný. Jazyk HTML nerozlišuje veľké a malé písmená: <HTML> = <html>. Ale v príkazoch nesmú byť znaky navyše, ani medzery.

 

Názov dokumentu vkladáme medzi párové značky TITLE.

 
 


<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Moja stránka </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Toto je moja prvá stránka

</BODY>

</HTML>