Prenos procesných veličín z PLC cez Internet:

Prenos procesných veličín z PLC elektronickou poštou

1 Zadanie úlohy

2 Opis pracoviska

3 Odporúčaný postup riešenia úlohy

4 Riešenie úlohy

4.1 Vytvorenie nového projektu

4.2 Konfigurácia hardvéru a siete

4.2.1 Zriadenie a konfigurácia siete zariadení PROFIBUS

4.2.2 Konfigurácia komunikačného procesora CP 343-1 IT

4.3 Zriadenie a konfigurácia e-mailového spojenia

4.4 Test e-mailového spojenia

4.5 Vytvorenie a editácia obsahu údajového bloku DB50

4.6 Naprogramovanie odosielania e-mailových správ

4.6.1 Parametre funkcie FC5 „AG_SEND“

4.6.2 Volanie funkcie FC5 „AG_SEND“

 

1 Zadanie úlohy

V prostredí STEP 7 vytvorte projekt s názvom SxPyC4U1 1, ktorý umožní odosielať textové správy na zvolenú e-mailovú adresu. Požadovaná funkčnosť má byť naprogramovaná v organizačnom bloku OB1, s využitím knižničných funkcií STEP 7.2 Opis pracoviska

Úloha má byť implementovaná na pracovisku č.3. Odosielanie e-mailových spáv je možné vďaka komunikačnému procesoru CP343-1 IT, ktorý je pripojený na LAN Ethernet ÚRPI a umožňuje realizovať spojenie PLC – e-mailový server. Na Obr. 2.1 je konfigurácia PLC na pracovisku č.3. Prepojenie PLC a konfiguračného počítača môže byť realizované zbernicou PROFIBUS DP, alebo LAN Ethernet.  Obr. 2.1: Konfigurácia PLC na pracovisku č.3

3 Odporúčaný postup riešenia úlohy

 1. Vytvorenie nového projektu.

 2. Konfigurácia hardvéru.

 3. Zriadenie e-mailového spojenia

 4. Testovanie e-mailového spojenia v HWConfig (odoslanie testovacieho e-mailu a kontrola či prišiel).

 5. Vytvorenie údajového bloku DB50.

 6. Naprogramovanie odosielania e-mailových správ

 7. Odosielanie e-mailových správ nastavovaním premennej ACT (funkcia FC5) z VAT tabuľky s modifikovaným textom správy. Text odosielaných správ sa edituje v editore LAD. Pozorujú sa hodnoty výstupných premenných FC5 (DONE, ERROR, STATUS). Hodnota premennej ACT sa nastavuje v editore LAD. Takisto hodnoty výstupných premenných FC sa pozorujú v editore LAD.

 8. Kontrola či e-mailové správy prišli na správnu adresu.


E-mailové správy je možné odosielať pomocou na to určených funkcií. Správy môžu obsahovať aj prílohu, čo sa však v riešenej úlohe nepoužíva. Na obrázku je znázornený postup správy od odosielateľa k príjemcovi.

Pri odlaďovaní programu, ktorý využíva funkcie na odosielanie e-mailových správ, je vhodné dodržať nasledovnú postupnosť krokov:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 Riešenie úlohy

4.1Vytvorenie nového projektu

Nastavte cieľový adresár vašich projektov F:\Cvicenia\PKOM\Sx. Kde x je číslo vašej skupiny (x = 1 až 10).

V prostredí Simatic Manager vytvorte nový projekt s názvom SxPyC3U1 (y je číslo pracoviska, y = 1 až 5). Pri vytváraní projektu do neho vložte procesorovú jednotku CPU 315-2 DP.

Na vytvorenie projektu použite „New Project Wizzard“ !

4.2Konfigurácia hardvéru a siete

Konfigurácia hardvéru sa vykonáva pomocou programu HW Config, ktorý spustíte z okna Simatic Managera tak, že otvoríte objekt SIMATIC 300 Station Hardware.

Do roštu PLC vložte všetky moduly, ktoré sa nachádzajú v PLC na pracovisku 3. Výsledná konfigurácia je na Obr.4.2.

Pozor, v konfigurácii hardvéru je potrebné vymeniť modul procesorovej jednotky, nakoľko „New Project Wizzard“ vkladá do konfigurácie modul s iným objednávacím číslom než je na pracovisku č.3.


  Obr. 4.2: Konfigurácia hardvéru PLC na pracovisku č.3

4.2.1Zriadenie a konfigurácia siete zariadení PROFIBUS

 

4.2.2Konfigurácia komunikačného procesora CP 343-1 IT

Pri vkladaní komunikačného procesora do roštu PLC nastavte jeho MAC adresu a IP adresu (okno „Properties – Ethernet interface“). Ich hodnoty nastavte podľa obrázka.Obr. 4.3: Nastavenie adries komunikačného procesora CP 343-1 IT

Zriaďte sieť Ethernet stlačením tlačidla „New“, v okne „Properties – Ethernet interface“.

Ďalšie nastavenia komunikačného procesora sa vykonajú po otvorení slotu č.8: „CP 343-1 IT“ v okne programu HW Config.

Je potrebné vykonať nastavenia v záložkách Options, Users a DNS parameters.

Záložka Options

Zaškrtnite políčko „Data Length > 240 byte“

Záložka Users

Nastavte prístupové práva používateľa „everybody“ podľa obrázka.


Záložka „DNS parameters“

Vložte adresy DNS serverov podľa obrázka.


4.3 Zriadenie a konfigurácia e-mailového spojenia

Zriadenie a konfigurácia e-mailového spojenia sa vykonáva v programe NetPro, ktorý je možné spustiť z menu programu HW Config, položka Options Configure Network.

Vytvorenie e-mailového spojenia

V okne programu NetPro označte v objekte „SIMATIC 300 Station“ komponent „CPU 315-2 DP“.

Do prvého riadku tabuľky v spodnej časti okna programu NetPro, vložte nové spojenie. T.j. označíte prvý riadok a spojenie vložíte pomocou menu Insert → New Connection.

Položku „Connection Type“ nastavte na „E-mail connection“ .

Objaví sa okno „Properties – E-mail connection“ a záložka „General Information

 


V záložke Addresses nastavte IP adresu e-mailového servera (SMTP) a e-mailovú adresu komunikačného procesora CP 343-1 IT podľa obrázka.


Po zriadení e-mailového spojenia v programe NetPro všetky zmeny uložte a skompilujte do systémových dát:

Menu: Network Save and Compile


4.4 Test e-mailového spojenia

Funkčnosť e-mailového spojenia je možné overiť odoslaním testovacieho e-mailu v programe HW Config.

 1. Otvorte slot č.8: „CP 343-1 IT“.

 2. Vyberte záložku „Diagnostics“ a stlačte „RUN...

 3. V okne „NCM S7 Diagnostics“, nastavte v položke Connections E-mail adresu príjemcu testovacích e-mailových správ.

 4. Testovací e-mail odošlete pomocou položky menu Options → Send e-mail.

Úspešnosť, resp. neúspešnosť odoslanej správy je zobrazená v okne „Statistics“.4.5 Vytvorenie a editácia obsahu údajového bloku DB50

Údajový blok DB50 obsahuje informácie potrebné na úspešné odoslanie e-mailovej správy. Ide o nasledovné informácie:

Všetky vyššie uvedené informácie sú uložené ako textové reťazce. Názvy a typ premenných sú povinné. Dĺžka premenných (reťazcov) nie je pevne stanovená.

Na obrázku je odporúčaný obsah údajového bloku DB50. Adresu príjemcu je potrebné zmeniť.
Poznámka: Údajový blok DB50 vložte do priečinka „Blocks“.

4.6 Naprogramovanie odosielania e-mailových správ

Na odosielanie e-mailových správ sa použije funkcia FC5 „AG_SEND“, ktorá sa nachádza v knižnici „SIMATIC_NET_CP“. Túto funkciu skopírujte do priečinka Blocks vášho projektu.


Knižnicu „SIMATIC_NET_CP“ otvoríte z menu programu Simatic Manager:

File Open Library


4.6.1 Parametre funkcie FC5 „AG_SEND“

Návratová hodnota: žiadna.

Vstupné a výstupné parametre funkcie FC5 „AG_SEND“ sú uvedené v tabuľke 3. Na obrázku nižšie je príklad volania funkcie FC5 „AG_SEND“ z programu v jazyku LAD.

Parametre funkcie FC5 „AG_SEND“

Identifikátor

Typ parametra

Údajový typ

Opis

ACT

IN

BOOL

Riadenie odoslania správy. Ak je ACT = TRUE, tak je odoslaná správa na základe obsahu údajového poľa špecifikovaného v premennej SEND (v našom prípade to je DB50).

ID

IN

INT

Identifikačné číslo e-mailového spojenia. Uvedie sa hodnota “ID” na základe konfigurácie sieťového spojenia v rámci konfigurácie siete (viď okno „Properties – E-mail connection“ na strane 12).

LADDR

IN

WORD

Počiatočná adresa modulu CP343 z konfigurácie hardvéru v šestnástkovom tvare (viď okno „Properties – E-mail Connection“).

SEND

IN

ANY

Pamäťová oblasť s údajmi potrebnými na zostavenie e-mailovej správy. Zadáva sa tu počiatočná adresa a dĺžka tejto oblasti.

LEN

IN

INT

Dlžka pamäťovej oblasti s údajmi potrebnými na zostavenie e-mailovej správy (v bajtoch).

DONE

OUT

BOOL

Indikácia úspešného odoslania správy. Ak DONE = TRUE, tak správa bola úspešne odoslaná.

ERROR

OUT

BOOL

Signalizácia poruchy pri odosielaní správy. Ak ERROR = TRUE, tak sa vyskytla porucha.

STATUS

OUT

WORD

Stavový kód. Význam stavového kódu zistíte z Online helpu pre funkciu FC5 „AG_SEND“.

4.6.2 Volanie funkcie FC5 „AG_SEND“

Na obrázku je príklad volania funkcie FC5 „AG_SEND“. Volanie vykonajte z organizačného bloku OB1.

Správa je odoslaná len v prípade, ak je hodnota premennej ACT = TRUE. Avšak správa je odosielaná dovtedy kým platí ACT = TRUE, čiže môže dochádzať k viacnásobnému odoslaniu tej istej správy.

Preto je potrebné po úspešnom odoslaní správy, zmeniť hodnotu ACT z TRUE na FALSE. Odoslanie správy je signalizované premennou DONE. Ak DONE = TRUE, potom správa bola úspešne odoslaná.

Premennú ACT je možné nastavovať nasledovne:

IF (↑Odosli )

THEN ACT := TRUE;

ELSE

IF (↑DONE )

THEN ACT := FALSE;

END_IF;

END_IF;

Odosli“ je symbolický názov premennej typu BOOL, ktorá slúži na iniciovanie odoslania e-mailovej správy. Pri implementácii je možné použiť preklápací obvod typu RS, alebo SR.

Symbol „↑“ označuje zmenu premennej z FALSE na TRUE.